Всичко за понятието оперативен лизинг

Оперативен лизинг – това са бизвес отношения, които възникват между физически или юридически лица по повод на определен предмет (най-често строителна или автомобилна техника). Предмета на въпросния лизинг се предава за определен срок за ползване от едно лице на друго. Този срок не трябва да превишава установения срок на ползване (изхабяването на имуществото).

Ако говорим за конкретните характерни особености на оперативен лизинг, то трябва да отбележим следните моменти: в съответствие с условията на сключения договор, срока на лизинга не трябва да превишава срока на експлоатация на предмета; собственик си остава този човек, който е предоставил имуществото в лизинг. Предмета на договора не следва да бъде изкупен от наемателя и във връзка с това лизинговата фирма трябва непрекъснато да наблюдава пазара за да осигури популярни продукти.

Лизинговият договор има двустранен характер – права и задължения възникват за двамата участника в сделката. Ако предмета се окаже неподходящ за използване, наемателят е в правото си да разтрогне договора. Рискът от нанесени щети по наетото имущество се поема от собственика. След приключване срока на договора наетото имущество се връща.

Всъщност механизмът на действие на оперативен лизинг се свежда до наемане на имуществото за определен срок и при изтичане на срока задължително се връща. За да се ползва имуществото е необходимо да се внасят ежемесечните вноски, определени по договора.

Обект на оперативен лизинг може да са: различни видове техники (включително товарна и селскостопанска); недвижимо имущество (офиси и производствени предприятия, търговски площадки); търговско или производствено оборудване. Трябва да се знае, че наетия обект не се закупува, а се връща след приключване на договора. Това са договорни отношения, свързани с временно ползване на определен обект.

На какво е нужно да се обръща внимание при сключване на изряден договор за оперативен лизинг? Тази сделка се характеризира с това, че при нея риска за лизингодателя се свеждат до минимум. На вас не се налага да закупите имуществото, а просто го получавате за временно ползване. Има редица условия, които са важни при сключване на договора. Стойността на услугата е едно от тях. Друго важно условие е задължението на лизингодателя да провежда ежегоден технически преглед на техниката, която е отдадена под наем. Това осигурява запазване на нейната работоспособност.